Contact : 036-549 6300

Categorieën

 

Algemene voorwaarden Neopost

Versie: 20111001

 

Blad 1 van 2

Algemene bepalingen

1. Algemeen

1.1. Neopost verkoopt de goederen naar aard en aantal zoals omschreven in de

door haar aan Afnemer uitgebrachte offerte c.q. opdrachtbevestiging en draagt

deze in eigendom over, gelijk deze van Neopost koopt en in eigendom aanvaardt

een en ander naar de condities beschreven in deze algemene voorwaarden.

1.2. Naast de verkoop van de goederen zal Neopost diensten verlenen ten

behoeve van Afnemer, zoals omschreven in de offerte c.q. opdrachtbevestiging en

deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

2.2. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij

schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offerte c.q.

opdrachtbevestiging, reclamemateriaal, normalisatiebladen, e.d. vermelde maten

en gegevens zijn niet bindend, tenzij door Neopost schriftelijk uitdrukkelijk anders

is vermeld en onverminderd de verplichting van de Afnemer, om in te staan voor

de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens.

Neopost behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of

ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.

2.4. Een offerte c.q. opdrachtbevestiging is altijd onder voorbehoud van druk-, zeten

overige fouten.

3. Mogelijkheid tot annulering

3.1. Indien Afnemer blijkens de offerte c.q. opdrachtbevestiging uitdrukkelijk het

recht heeft gekregen tot annulering van deze overeenkomst, krijgt Afnemer het

recht om binnen de in de offerte afgesproken termijn na ontvangst van de

goederen de koop ervan te annuleren. Indien Afnemer blijkens de offerte c.q.

opdrachtbevestiging uitdrukkelijk het recht heeft gekregen tot annulering van deze

overeenkomst, maar in de offerte geen termijn voor de annulering is afgesproken

kan Afnemer binnen een maand na ontvangst van de goederen de koop er van

annuleren. De annulering van de koop dient uiterlijk drie werkdagen vóór het

verstrijken van een maand na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden

gemeld bij Neopost t.a.v. afdeling Sales Support. Na deugdelijke ontvangst van de

melding van Afnemer tot annulering van de overeenkomst haalt Neopost de

goederen kosteloos bij Afnemer op. Indien de koop van meerdere goederen

tussen Neopost en Afnemer is overeengekomen, is Afnemer bevoegd de koop

gedeeltelijk te annuleren.

3.2. De goederen kunnen door Afnemer enkel worden geretourneerd indien deze

in de oorspronkelijke staat zijn, vrij van beschadiging en gebreken, te beoordelen

door Neopost. Tevens dienen te zijn bewaard de doos en

beschermingsverpakking waarin de goederen door Neopost zijn geleverd.

3.3. Wanneer Afnemer niet op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde

termijn de annulering van de koopovereenkomst kenbaar maakt, blijft de

koopovereenkomst in stand.

3.4. Indien Afnemer op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde termijn

melding heeft gemaakt van de annulering van de koop van een of meer goederen,

ontvangt Afnemer een creditnota voor het aankoopbedrag van de goederen. Een

eventueel plaatsnaamstempel wordt niet gecrediteerd. Indien door Afnemer

portokosten worden gemaakt, worden deze niet vergoed

4. Prijzen en betaling

4.1. Neopost verkoopt de goederen aan Afnemer tegen de prijs als vermeld in de

offerte c.q. opdrachtbevestiging.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke

van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend

indien dit door Neopost schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen

gelden voor levering af-magazijn. Indien blijkens de offerte c.q.

opdrachtbevestiging de prijs voor de levering periodiek voldaan kan worden, wordt

deze telkenmale vooraf gefactureerd. Eventuele installatie- of montagekosten en

andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

4.3. De diensten zoals bedoeld in artikel 15, 17, 19, 20, 21 en in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd.

4.4. Wijziging in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen,

voorzover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden

besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het

aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door Neopost mogen worden

doorberekend, zonder enig verdere opslag.

4.5. Neopost is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een

termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven van diensten

zoals bedoeld in deze overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk bedoeld de diensten

als genoemd in artikel 15, 17, 19, 20, 21 en in de offerte c.q. opdrachtbevestiging,

aan te passen.

4.6. Neopost is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven

door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer aan te passen voor

prestaties die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden

geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze

kennisgeving ligt.

4.7. Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Neopost op basis

van artikel 4.4 of 4.5 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van

meer dan 10%, is Afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde

kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de

kennisgeving van Neopost genoemde datum waarop de prijs- en tariefsverhoging

in werking zou treden. Voornoemd percentage geldt niet in de situatie dat het

gemiddeld inflatiepercentage in Nederland en/of de verhoging van belastingen en

andere tarieven van overheidswege opgelegd meer groeien dan dit percentage.

Op dat moment komt de cumulatie van deze verhogingen in de plaats van

bovengenoemd percentage.

4.8. Na ontvangst van de goederen ontvangt Afnemer van Neopost een factuur

welke binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan dient te worden, overeenkomstig

de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging een recht tot annulering als bedoeld in artikel 3 is

afgesproken, bedraagt de betaaltermijn een maand en twee weken, behoudens

annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst.

4.9. Vanaf de vervaldag is Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente

voor handelstransacties verschuldigd. Indien Afnemer nalatig blijft de vordering te

voldoen, kan Neopost de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer

tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen

naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze

vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Neopost is gerechtigd de hoogte

van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15%

van het totale te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-

(tweehonderdvijftig Euro).

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Zolang Afnemer niet het volledige bedrag met renten en kosten uit hoofde van

de overeenkomst heeft voldaan, behoudt Neopost zich de eigendom van alle door

Neopost uit hoofde van deze overeenkomst afgeleverde goederen of nog te

leveren goederen voor. De eigendom van enig geleverd goed gaat pas op

Afnemer over indien Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst jegens Neopost heeft voldaan.

5.2. Zolang de goederen nog eigendom van Neopost zijn, heeft Afnemer de

goederen als houder onder zich en zal Afnemer deze als een ‘goed huisvader’

gebruiken en opslaan op een wijze die Neopost in staat stelt deze goederen

onmiddellijk als haar eigendom te herkennen.

5.3. Neopost behoudt zich het recht voor de goederen waarvan de

betalingstermijn is overschreden, terug te nemen en deze vervolgens te verkopen.

Afnemer verleent reeds nu voor alsdan aan de werknemers en gemachtigden van

Neopost het recht om tijdens normale werktijden de goederen terug te nemen,

waarvan de betalingstermijnen zijn overschreden.

5.4. Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer verleend of overgedragen

onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen

tijdig en volledig betaalt.

6. Aflevering

6.1. De levering van de goederen zal geschieden zodra mogelijk.

6.2. Neopost levert voor eigen rekening de goederen in overeenstemming met het

transportschema van Neopost af aan het afleveringsadres van Afnemer. Aflevering

vindt plaats op werkdagen tussen de bij de Afnemer gebruikelijke kantooruren.

6.3. Voor alle opgaven van leveringstermijnen, geldt dat deze door Neopost zo

veel mogelijk in acht worden genomen, doch dat Neopost daaraan niet gebonden

kan worden geacht. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale

termijnen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Neopost in overleg treden

met Afnemer teneinde de gerezen vertraging met bekwame spoed teniet te doen.

6.4. Neopost is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

7. Verplichtingen Afnemer

7.1. Afnemer zal toelaten dat door daartoe door Neopost aangewezen personeel

de goederen en voor zover van toepassing de stand van het register van de

goederen tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt geïnspecteerd zo vaak

Neopost zulks raadzaam mocht oordelen.

7.2. Afnemer zal niet toelaten, dat de goederen of gedeelten daarvan door

anderen dan de daartoe vanwege Neopost aangestelde wordt schoongemaakt,

nagezien of hersteld. Afnemer zal zich geen toegang tot het inwendige van de

goederen verschaffen. Afnemer is gehouden bij iedere storing of afwijking van de

goederen deze onmiddellijk buiten gebruik te stellen en Neopost hiervan onverwijld

schriftelijk in kennis te stellen.

7.3. Afnemer zal Neopost steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van

deze overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen

en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Afnemer is

verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de

zaken, programmatuur en van de door Neopost te verlenen diensten. Indien voor

de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, of niet tijdig of

niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Neopost staan of indien

Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Neopost het

recht de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten en om de daardoor

ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.4. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van Afnemer

werkzaamheden verrichten, zal Afnemer deze medewerkers toegang verlenen tot

de plaatsen waar de werkzaamheden plaats moeten vinden. Daarnaast zal

Afnemer kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid

gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten.

Afnemer zal Neopost vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van

Neopost daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van deze

overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van

Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.5. Afnemer zal regulier verbinding maken met de on-line service server en/of

postale server om de overeengekomen diensten mogelijk te maken.

7.6. Afnemer dient, minimaal 3 maanden voor het verlopen van de facturatie

periode, een (meerjarige) inkoopreferentie door te geven aan Neopost ten

behoeve van de facturatie.

7.7. Afnemer garandeert dat, in geval van import, zij aan alle regelgeving voldoet.

7.8. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de goederen en eventuele

software. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor het goede gebruik van de

goederen en eventuele software, het maken van back-ups, het nemen van de

benodigde veiligheidsmaatregelen en het up-to-date houden van haar kennis van

de goederen en eventuele software.

8. Risico en garanties

8.1. Alle risico's van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen zullen

overgaan op Afnemer op het moment van afhalen respectievelijk afleveren aan het

adres van Afnemer of op een andere, door Afnemer te bepalen, plaats van

aflevering. Indien Afnemer de overeenkomst annuleert als bedoeld in artikel 3 van

deze overeenkomst gaan de risico's van verlies, diefstal of beschadiging van de

goederen weer over op het moment van feitelijke inbezitstelling van de goederen

aan Neopost.

8.2. Uitsluitend indien Afnemer een all-in service contract heeft, zal Neopost

gedurende de looptijd van dit contract na terbeschikkingstelling van de goederen

naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de goederen,

alsmede in onderdelen die door Neopost in het kader van garantie of onderhoud

zijn geleverd, herstellen. Voor software is deze periode negentig dagen na ter

beschikkingstelling van de software. Neopost kan na een update en/of nieuwe

release van de software, dan wel van het operating system of enige andere

aanpassing in de IT-infrastructuur bij Afnemer, de goede werking tussen de

hardware en de software, dan wel de software en het operating system niet

garanderen. Neopost zal in voorkomend geval Afnemer adviseren over de

aanschaf van nieuwe hardware en/of software.

9. Duur, beëindiging en overdracht

9.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van aflevering van de

goederen. Tenzij een andere duur is overeengekomen in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging, heeft de overeenkomst heeft een duur van 5 jaar. In geval

van koop kan de overeenkomst na afloop worden verlengd op door Neopost nader

te bepalen condities. Indien Neopost niet met een dergelijk verlengingsvoorstel

komt voor het einde van de looptijd van de overeenkomst, wordt deze telkenmale

stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd met ongewijzigde condities. Bij

elke verlenging behoudt Neopost zich het recht voor de goederen op kosten van

de Afnemer te reviseren.

9.2. Afnemer en Neopost kunnen deze overeenkomst schriftelijk beëindigen met in

achtneming een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor het einde van de

overeengekomen periode. Afnemer blijft steeds gehouden het tot aan datum van

beëindiging verschuldigde te betalen.

9.3. Indien en voor zover de overeenkomst met betrekking tot de diensten van de

goederen wordt ontbonden of anderszins wordt beëindigd zullen de bepalingen

met betrekking tot de koop van de goederen volledig in stand blijven.

9.4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst

slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en

zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke

termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar

tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.5. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst als

bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6. Indien tussen partijen meerdere contracten zijn gesloten, zal de beëindiging in

welke vorm dan ook van één der contracten niet leiden tot beëindiging van één der

andere contracten. Ook niet indien de contracten aan elkaar gelieerd zijn.

9.7. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de

wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien

ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de

onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Neopost is

wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden

dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Afnemer

vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur

van rechtswege.

9.8. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in voorgaande

bepalingen reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,

zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen

voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Neopost ten

aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Neopost vóór de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst

reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in

de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment

van de ontbinding direct opeisbaar.

9.9. Neopost is gerechtigd deze overeenkomst en de voor haar uit deze

overeenkomst voortspruitende rechten en verplichtingen buiten medewerking van

de gebruiker aan een derde over te dragen onder door Neopost te bepalen

condities. Van de overdracht wordt door Neopost bij aangetekend schrijven of bij

deurwaardersexploot (zulks ter keuze van Neopost) aan de gebruiker kennis

gegeven.

9.10. In geval van koop van een frankeermachine zal Neopost en/of PostNL bij het

einde van de overeenkomst de goederen remote buiten gebruik stellen.

10. Aansprakelijkheid van Neopost en vrijwaring

10.1. De totale aansprakelijkheid van Neopost wegens toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade

tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs voor de

koop van de goederen (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor

directe schade echter meer bedragen dan € 100.000 (eenhonderd duizend Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Neopost

aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt

echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Afnemer

wordt ontbonden.

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van

de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de

zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2. De aansprakelijkheid van Neopost voor schade door dood of lichamelijk

letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer

dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

10.3. Aansprakelijkheid van Neopost voor indirecte schade, gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door

bedrijfsstagnatie, personeelskosten, schade als gevolg van aanspraken van

afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende

met het gebruik van door Afnemer aan Neopost voorgeschreven zaken, materialen

of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door

Afnemer aan Neopost voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van

schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is

uitgesloten. Alle door Neopost genoemde termijnen, waaronder begrepen

responstijden, zijn indicatief en kunnen niet leiden tot enig recht op

schadevergoeding. Uiteraard zal Neopost haar best doen deze termijnen te halen.

10.4. De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te

vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld

van Neopost of diens leidinggevenden.

10.5. De aansprakelijkheid van Neopost wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer

Neopost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke

termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Neopost ook na die

termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving

van de tekortkoming te bevatten, zodat Neopost in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij

Neopost meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Neopost vervalt door

het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen

waarvan Neopost zich ter uitvoering van deze overeenkomst bedient.

11. Overmacht

11.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien

hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede

verstaan het niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren van toeleveranciers van

Neopost en ander derden.

11.2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd,

hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te

beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in

dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets

verschuldigd zullen zijn.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de

overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, documentatie,

software en databestanden berusten uitsluitend bij Neopost, diens licentiegevers

of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij

deze overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend voor gebruik in

haar eigen organisatie na betaling van het in de offerte c.q. opdrachtbevestiging

genoemd bedrag. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief

en niet-overdraagbaar aan derden. Eventuele algemene voorwaarden van

toeleveranciers van Neopost zijn naast deze voorwaarden tevens van toepassing.

12.2. Neopost vrijwaart Afnemer tegen elke rechtsvordering van een derde welke

gebaseerd is op de bewering dat door Neopost zelf ontwikkelde goederen,

documentatie, software of databestanden inbreuk maken op een in Nederland

geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat

Afnemer Neopost onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud

van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van

eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Neopost. Afnemer zal daartoe de

nodige volmachten, informatie en medewerking aan Neopost verlenen om zich,

indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt

(i) met door Afnemer aan Neopost ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii)

met wijzigingen die Afnemer in de goederen, documentatie, software of

databestanden heeft doen aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat

Algemene voorwaarden Neopost

Versie: 20111001

 

Blad 2 van 2

dat de door Neopost zelf ontwikkelde goederen, documentatie, software of

databestanden inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van

intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Neopost een

gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Neopost zo

mogelijk zorg dragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige

andere goederen, documentatie, software of databestanden ongestoord kan

blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende

onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Afnemer.

12.3. Indien Neopost naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor

haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Afnemer het

geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Neopost het geleverde tegen

creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke

gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande

aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Neopost wegens schending van

rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel

uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van

Neopost voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de

geleverde goederen, documentatie, software of databestanden.

12.4. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen

beschikbaarstelling aan Neopost van enig goed. Afnemer zal Neopost vrijwaren

tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,

gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van

derden.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens

en/of software waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke

aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die

gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts

gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder

geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig

zijn aangeduid.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2. Geschillen welke tussen Neopost en Afnemer mochten ontstaan naar

aanleiding van een door Neopost met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel

naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen bij

wijze van arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting

Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Den Haag worden beslecht, doch

niet dan nadat de ICT Mediation-procedure (een niet bindende-adviesprocedure)

conform het ICT Mediation reglement van de SGOA is gevolgd. De verplichting tot

het voeren van een ICT Mediation-procedure staat er niet aan in de weg dat een

partij conservatoire maatregelen treft en/of een (arbitraal) kort geding begint.

15. Service algemeen

15.1. Indien niet anders overeengekomen in de offerte c.q. opdrachtbevestiging

draagt Afnemer zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en

telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de goederen te laten

functioneren. Het onderhoud strekt zich niet over voornoemde voorzieningen en

aansluitingen uit.

15.2. Werkzaamheden en materialen wegens onderzoek of herstel van storingen

welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de

goederen of het niet in acht nemen van bediening- of onderhoudsvoorschriften,

overmatige vervuiling of door invloed van buitenaf in het object geraakte

vloeistoffen en ander materiaal, gebruik op andere wijze dan het voorziene

normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in

communicatielijnen of in spanningsvoorzieningen, schade ontstaan door

moedwillige vernieling, waterschade, brand of brandschade, schade ontstaan door

invloeden van buitenaf of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur of

materialen welke niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst vallen, behoren niet

tot de serviceverplichtingen van Neopost en zullen separaat in rekening worden

gebracht tegen de geldende tarieven.

15.3 De inktcartridges in de frankeermachine zijn niet-navulbare cartridges,

zorgvuldig geselecteerd voor correct werking op Neopost machines. Daarom

moeten cartridges voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) cartridges mogen niet nagevuld worden

b) cartridges mogen niet gemodificeerd worden, inclusief

modificaties om navullen mogelijk te maken

c) er mogen geen andere dan door Neopost geleverde inktcartridges

gebruikt worden

Indien de gebruiker deze voorwaarden schendt, is dat onder zijn/haar eigen

verantwoordelijk en op eigen risico. Een dergelijke schending kan het product

beschadigen en haar prestaties en functies beïnvloeden. Bij enige schending

vervallen ook alle rechten op garanties en zullen de kosten voor onderhoud,

inspecties en reparaties separaat worden worden gefactureerd. In geval van een

dergelijke schending is de gebruiker volledig aansprakelijk jegens Neopost en

enige andere partij ten aanzien van verdediging en schadeloosstelling en zal

dezen vrijwaren van enige claim en schade als gevolg daarvan.

15.4 Indien niet anders overeengekomen in

de

offerte c.q. opdrachtbevestiging

zal de afgesproken service slechts plaats vinden tijdens de voor Neopost geldende

 

kantooruren en niet tijdens officieel erkende feestdagen.

 

 

Frankeermachines

De in dit hoofdstuk “Frankeermachines” vermelde bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien

Neopost aan Afnemer frankeermachines verkoopt.

16. Koop van frankeermachines

16.1. In de overeenkomst is nadrukkelijk niet inbegrepen de verkoop van een

eventueel plaats/datum-omramingsstempel.

16.2. Het PostNL NetSet™ Frankeermachine aanvraag-/mutatieformulier maakt

nadrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

16.3. In afwijking op artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden geldt dat de

levering van de goederen zal geschieden zodra mogelijk, nadat PostNL deze

overeenkomst zal hebben goedgekeurd en de aanvraag voor het gebruik van de

goederen heeft geaccepteerd.

17. Service bij frankeermachines

17.1. Afnemer is naast de voor de levering van de goederen overeengekomen

prijs tevens ieder jaar aan Neopost een bedrag als genoemd in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging verschuldigd voor service voor frankeermachines. In dit

jaarlijks te betalen bedrag zijn onderstaande diensten inbegrepen. Indien in de

offerte c.q. opdrachtbevestiging is aangegeven dat de service wordt uitgebreid met

bepaalde diensten, dan zijn in het bedrag voor service ook die diensten

inbegrepen

a) gebruik van de postale IT-infrastructuur en de daarbij behorende

informatiedrager-faciliteiten die door Neopost en/of derden aangeboden

worden;

b) registratie en communicatie naar de betrokken contractanten;

c) iedere maand automatische data-capture op een vastgestelde datum met de

postale server, voor het bijladen van frankeer tegoeden;

d) gebruik van de telefonische helpdesk tot maximaal 4 uur per jaar voor

technische ondersteuning;

e) de verplichting om zich in te spannen storingen binnen een redelijke termijn te

herstellen, inclusief dekking van arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten,

zolang het gebruik van de goederen binnen de specificaties valt;

f) indien en voorzover door PostNL voorgeschreven: het verplichte onderhoud

van één keer per twee jaar, inclusief dekking van arbeidsloon, onderdelen en

voorrijkosten, zolang het gebruik van de goederen binnen de specificaties valt;

g) vervanging van de goederen binnen redelijke termijn bij technische storingen

die, naar het uitsluitend oordeel van Neopost, noodzakelijk zijn;

h) eventueel in de offerte c.q. opdrachtbevestiging overeengekomen extra

diensten.

17.2. Van een storing is slechts sprake indien de goederen afwijken van de

schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

17.3. Afnemer zal na het optreden van een storing aan een of meerdere goederen

Neopost daarvan op de hoogte stellen, zo mogelijk door middel van een

gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing. Afnemer zal Neopost

zonder vertraging toegang verschaffen tot de plaats van de goederen en deze aan

Neopost ter beschikking stellen. Indien er diverse technische mogelijkheden

bestaan om de storing te verhelpen, beslist Neopost.

17.4. Het onderhoud wordt verricht op de door Neopost te bepalen dagen en

tijdstippen. Onderhoud zal op basis van redelijke inspanning worden uitgevoerd.

17.5. Onderhoud zal, waar mogelijk, milieuverantwoord worden uitgevoerd.

17.6. Neopost waarborgt dat apparaten die na 01 juli 2006 op de Nederlandse

markt worden gebracht, vrij zijn van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom,

PBB’s en PBDE’s.

17.7. Neopost waarborgt dat teruggenomen elektronische apparaten door een

erkende verwerker worden verwerkt.

17.8.Telefonische hulp om een storing op te lossen mag niet worden geweigerd.

17.9. Om een storing op te lossen mag een verzoek tot het verbinden met de online

service server niet geweigerd worden.

17.10. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar oordeel van Neopost

noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen

onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Neopost.

17.11. Tenzij anders overeengekomen in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, zijn

in de onderhoudsprijs in ieder geval niet inbegrepen:

a) het vervangen van ver- en gebruiksartikelen;

b) het op verzoek of in opdracht van Afnemer uitgevoerde gebruikershandelingen

en operatortrainingen door Neopost;

c) afgelegde servicebezoeken, zonder dat Neopost de overeengekomen diensten

kan uitvoeren, wegens niet aan Neopost toe te rekenen omstandigheden;

d) werkzaamheden door Neopost buiten voor Neopost gebruikelijke werkdagen

en/of kantooruren;

e) de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het

herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen

tot herstel van storingen door andere dan Neopost of veroorzaakt door

verkeerd gebruik door Afnemer;

f) werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de

goederen;

g) modificaties aan het product, inclusief aan de software;

h) verplaatsing, verhuizing of het opnieuw monteren of installeren van de

goederen;

i) aanpassing aan en/of vervanging van de software ten behoeve van de plaatsen

datum afdrukken;

j) de kosten voor het buiten gebruik stellen van de goederen ongeacht de reden;

k) Emergency-uploads (deze kosten zullen 1 maal per jaar achteraf in rekening

worden gebracht);

l) de kosten voor het verbinden met bijvoorbeeld Neopost Online Services of de

postale server;

m) de periodieke en door PostNL verplichte en automatisch door Neopost

geleverde updates van de tariefs- en product tree wijzigingen van PostNL voor

de NetSet™ relevante producten (inclusief externe weegschalen en

tussentijdse tariefs- en /of product tree wijzigingen).

n) de portokosten verbruikt op de frankeermachine.

17.12. Indien en voor zover er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik

wordt gemaakt van derden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend PostNL,,

staat Neopost tegenover Afnemer niet in voor de behoorlijke nakoming voor de

diensten.

17.13. Afnemer zal voor inspectie of opname van de stand van de registers aan de

daartoe door of vanwege PostNL aangewezen medewerkers, die van een

schriftelijke machtiging zijn voorzien, te allen tijde gelegenheid geven om, ook

zonder voorafgaande kennisgeving, de goederen in- en uitwendig te controleren.

17.14 In geval van verlenging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.1 zal

de service vanaf de datum van verlenging bestaan uit de tussen Neopost en

Afnemer overeengekomen elementen en tarifering. Hieronder vallen in ieder geval

het gebruik van de postale IT-infrastructuur en de daarbij behorende

informatiedrager-faciliteiten die door Neopost en/of derden aangeboden worden,

de registratie en communicatie naar de betrokken contractanten, iedere maand

automatische data-capture op een vastgestelde datum met de postale server, voor

het bijladen van frankeertegoeden, en indien en voorzover door PostNL

voorgeschreven: de verplichte inspectie van één keer per voorgeschreven

tijdsinterval.

17.15 De meerprijs van frankeringen boven het volume genoemd in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging geschiedt achteraf op jaarbasis. Indien blijkt dat het aantal

frankeringen boven het volume genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging

een structureel patroon vertoont, kan in overleg met Afnemer een aangepast

servicecontract worden afgesloten. Het servicecontract eindigt automatisch ofwel

na afloop van het aantal jaren genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, of

wel na afloop van het maximaal afgesproken frankeringen (per jaar) maal het

aantal afgesproken jaren, zoals blijkt uit de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

Verlenging is alleen mogelijk indien Neopost, gezien de staat van de goederen,

hiermee nadrukkelijk akkoord gaat.

18. PostNL

18.1. In geval PostNL de levering en/of de ingebruikname van de goederen

afkeurt, danwel niet binnen drie maanden na ondertekening door beide partijen

van de offerte c.q. opdrachtbevestiging goedkeurt, dan komt daarmee de

overeenkomst tussen Neopost en Afnemer te vervallen. Deze goedkeuring blijkt in

ieder geval uit het totstandkomen van een overeenkomst met PostNL met

betrekking tot het gebruik van de NetSet™ faciliteiten. Behoudens door Neopost

gemaakte redelijke kosten, vervallen alle betalingsverplichtingen van Afnemer.

18.2. In geval PostNL het verdere gebruik van de goederen afkeurt, dan is

Neopost gerechtigd de overeenkomst met Afnemer per direct te beëindigen. Alle

betalingsverplichtingen tot het moment van beëindiging blijven intact.

18.3. In de gevallen genoemd in de artikelen 18.1 en 18.2, waarbij PostNL de

levering en/of de ingebruikname van de goederen afkeurt, zal Neopost en/of

PostNL de goederen, indien reeds in gebruik, remote buiten gebruik stellen.

18.4. Indien PostNL lopende de overeenkomst haar werkwijze op welke manier

dan ook verandert, zal dit geen effect hebben op de overeenkomst tussen Neopost

en Afnemer. Alle betalingsverplichtingen blijven dan ook intact.

18.5. In aanvulling op artikel 11.1 wordt onder overmacht mede verstaan het niet,

niet tijdig of niet behoorlijk presteren van toeleveranciers van Neopost, waaronder

in ieder geval PostNL begrepen.

Overige goederen

De in dit hoofdstuk “Overige goederen” vermelde bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien

Neopost aan Afnemer goederen verkoopt, zoals couverteermachines,

adresseersystemen, sluiters, labellers en openers, maar in ieder geval niet zijnde

frankeermachines en software.

19. Service bij overige goederen

19.1. Afnemer is naast de voor de levering van de goederen overeengekomen prijs

tevens ieder jaar aan Neopost een bedrag als genoemd in de offerte c.q.

opdrachtbevestiging verschuldigd voor de service voor de overige goederen. De

overeengekomen service staat vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

19.2. Indien in de offerte c.q. opdrachtbevestiging gesproken wordt over

preventieve servicebeurten, dan wordt daaronder verstaan het reinigen,

inspecteren, smeren, zuiver afstellen en op goede werking controleren van de

goederen. In het geval dat Afnemer een All-in serviceovereenkomst heeft

afgesloten, dan zijn de preventieve servicebeurten inclusief voorrijden, arbeidsloon

en onderdelen. In het geval dat Afnemer een preventieve serviceovereenkomst

heeft afgesloten, dan zijn de preventieve servicebeurten inclusief voorrijden en

arbeidsloon, maar exclusief onderdelen.

19.3. Van een storing is slechts sprake indien de goederen afwijken van de

schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

19.4. Afnemer zal na het optreden van een storing aan een of meerdere goederen

Neopost daarvan op de hoogte stellen, zo mogelijk door middel van een

schriftelijke, gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing. Afnemer zal

Neopost zonder vertraging toegang verschaffen tot de plaats van de goederen en

deze, inclusief testmateriaal, aan Neopost ter beschikking stellen. Indien er diverse

technische mogelijkheden bestaan om de storing te verhelpen, beslist Neopost.

19.5. Het onderhoud wordt verricht op de door Neopost te bepalen dagen en

tijdstippen. Onderhoud zal op basis van redelijke inspanning worden uitgevoerd.

19.6. De meerprijs van machinecycli (zoals couverteringen, adresseringen en

openingen) boven het volume genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging

geschiedt achteraf op jaarbasis. Indien blijkt dat het aantal machinecycli boven het

volume genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging een structureel patroon

vertoont, kan in overleg met Afnemer een aangepast servicecontract worden

afgesloten.

19.7. Het servicecontract eindigt automatisch ofwel na afloop van het aantal jaren

genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, of wel na afloop van het maximaal

afgesproken machinecycli (per jaar) maal het aantal afgesproken jaren, zoals blijkt

uit de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Verlenging is alleen mogelijk indien

Neopost, gezien de staat van de goederen, hiermee nadrukkelijk akkoord gaat.

19.8. Tenzij anders overeengekomen in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, zijn in

de onderhoudsprijs in ieder geval niet inbegrepen:

a) het vervangen van ver- en gebruiksartikelen (waaronder snijmessen bij

briefopeners);

b) het op verzoek of in opdracht van Afnemer uitgevoerde gebruikershandelingen

en operatortrainingen door Neopost;

c) afgelegde servicebezoeken, zonder dat Neopost de overeengekomen diensten

kan uitvoeren, wegens niet aan Neopost toe te rekenen omstandigheden;

d) werkzaamheden door Neopost buiten voor Neopost gebruikelijke werkdagen

en/of kantooruren;

e) de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het

herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen

tot herstel van storingen door andere dan Neopost of veroorzaakt door

verkeerd gebruik door Afnemer;

f) werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de

goederen;

g) modificaties aan het product, inclusief aan de software;

h) verplaatsing, verhuizing of het opnieuw monteren of installeren van de

goederen;

i) de kosten voor het inbellen, bijvoorbeeld bij Neopost Online Services

20. Opleidingen, cursussen en trainingen

20.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van

een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds voor aanvang daarvan de

ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van

deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij

leverancier gebruikelijke regels.

20.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier

aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te

combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze

op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden

 

.

 

21. Service bij software

21.1. In de offerte c.q. opdrachtbevestiging staat vermeld welke service Afnemer

krijgt op de software. Indien in de offerte c.q. opdrachtbevestiging geen service is

afgesproken kan Afnemer alleen op verzoek nieuwe releases of updates krijgen

tegen betaling van de dan geldende tarieven.

21.2. Het is naar het uitsluitend oordeel van Neopost wanneer een update of

nieuwe release aan Afnemer ter beschikking zal worden gesteld. Neopost zal

Afnemer op de hoogte stellen van de beschikbaarheid van een nieuwe release.

21.3. Indien Afnemer in de offerte c.q. opdrachtbevestiging support heeft

afgenomen kan zij Neopost per e-mail en/of telefoon bereiken voor supportvragen

tijdens de voor Neopost geldende kantooruren en niet tijdens officieel erkende

feestdagen. Support zal alleen gegeven worden over de laatste release van de

software.

21.3. Tenzij anders overeengekomen in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, zijn in

de onderhoudsprijs in ieder geval niet inbegrepen:

a) support wegens problemen veroorzaakt door niet door Neopost geïnstalleerde

software;

b) Neopost software configuraties;

c) support voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn

veroorzaakt door pogingen tot herstel van storingen door andere dan Neopost,

of veroorzaakt door verkeerd gebruik door Afnemer;

d) reistijd en supporturen, indien Neopost werkzaamheden moet verrichten ter

plaatse bij Afnemer. Voor deze uren gelden de dan geldende tarieven van

Neopost;

e) supporturen en telefoonkosten, indien de geleverde support niet valt onder de

contractueel afgesproken service (waaronder operator trainingen). Voor

telefoonkosten en uren gelden de dan geldende tarieven van Neopost.

21.4. De licentiecode blijft eigendom van Neopost.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking met de

vereniging ICT~Office te Woerden. In deze algemene voorwaarden zijn de

algemene voorwaarden van de vereniging Vifkantec meegenomen. Deze zijn

gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 18

oktober 2001 onder nummer 124/2001.

Voor meer informatie:

Neopost B.V., Palmpolstraat 5-9, 1327 CA ALMERE

Telefoon: 036 549 63 00 of www.neopost.nl

Vereniging ICT~Office, Pompmolenlaan 7, 3447 GK WOERDEN

Telefoon: 0348 493636, fax 0348 482288

 


Mandje  

Geen producten

Verzending 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn excl. BTW

Mandje Afrekenen